ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ |

ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବିଭାଜନକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ମହିଳାମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ (ITCILO) ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ | ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ୍ କ skills ଶଳ ଗ build ଼ିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ଲିଭର୍ କରିବା ପାଇଁ WIDB କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ |

ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ଦକ୍ଷତା |

ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ, ପାଞ୍ଚଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି - ଏବଂ ଅନେକ ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଅଟନ୍ତି |

ଯଦିଓ ଅନେକ ମହିଳା ସଫଳ ଉଦ୍ୟୋଗ ଚଳାନ୍ତି, କ୍ରମାଗତ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସମାନତା ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସୁଯୋଗରେ ପ୍ରମୁଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ |

ବାସ୍ତବରେ, ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ମାଲିକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ, କମ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏବଂ କମ୍ ଲାଭଜନକ ଉଦ୍ୟୋଗ ଥାଏ |

ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ମହିଳାମାନେ ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅନେକ ଆହ୍ face ାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି | ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ମହିଳା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ରୂପାନ୍ତର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ | ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ସେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ତୁଳନା କରିବାକୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ, ନିବେଶକୁ ଆଲାଇନ୍ କରିବାକୁ, ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ରଣନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ |

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ କ skills ଶଳ ସହିତ ସଜାଇବା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ |

ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ୟମରେ ମହିଳା

ଆମେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ ଯେ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କ skills ଶଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି |

ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଆପଣ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଅନେକ ତାଲିମ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇପାରିବେ: ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତ higher ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆୟକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ପାଇଁ |

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ୱଚିତ୍ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ | ଏପରିକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମାପରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ |

ITCILO ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଏହି ଆହ୍ take ାନ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି: ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ୍ କ skills ଶଳରେ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି | WIDB ଟ୍ରେନିଂର ଏକ ଟ୍ରେନିଂ ବ୍ୟବହାର କରେ: ଆମେ ଆମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇଥାଉ, ଯାହା ଦ୍ turn ାରା ସେମାନେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ WIDB ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ | ଏହା ଆମକୁ ଅତି ସୁଦୂର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଆମର ତାଲିମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ |

ଏହା କାହା ପାଇଁ?

ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |

ପ୍ରଶିକ୍ଷକଗଣ |

ଆମର ସଫଳତା ଆମର ନେଟୱାର୍କରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ |

ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲିଡ୍ ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଏବଂ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ WIDB ର ତାଲିମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିତରଣ କରନ୍ତି | ଆମର ଅଗ୍ରଣୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ କରିବା ଉଚିତ୍:

 • ମାଇକ୍ରୋ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ବର୍ଷର ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରଖନ୍ତୁ;
 • ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ତାଲିମ ଏବଂ କୋଚିଂ ପ୍ରଦାନରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ;
 • ବୟସ୍କ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ତାଲିମ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଭିଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ;
 • ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ପ୍ରବଳ ଆଗ୍ରହ ରଖନ୍ତୁ |
 • ଉନ୍ନତ ଡିଜିଟାଲ୍ ସାକ୍ଷରତା ଅଛି |
 • ଇଂରାଜୀ, ସ୍ପାନିସ୍ କିମ୍ବା ଫରାସୀ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶୀ ହୁଅ |
 • ଅତିକମରେ ଅନ୍ୟ 5 ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ 30 ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ |

ନେଟୱାର୍କରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ, ଲିଡ୍ ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଲିଡ୍ ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କର 2 ଦିନିଆ ଅନଲାଇନ୍ ତାଲିମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ |

ଆଗ୍ରହୀ? ଲିଡ୍ ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କଲ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣନ୍ତୁ |

ସୁଯୋଗଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀ

ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ WIDB ଡିଜାଇନ୍ କରିଛୁ ଯେଉଁମାନେ:

 • 0 ରୁ 20 କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କିମ୍ବା ଅନ inform ପଚାରିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଉଦ୍ୟୋଗର ମାଲିକାନା କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ |
 • 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି |
 • ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାରକୁ ବ to ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି |
 • ଅତିକମରେ 25 ଘଣ୍ଟା ତାଲିମ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରନ୍ତି |
 • ତାଲିମ ଭାଷାରେ ପ read ି ଲେଖିପାରିବେ ଏବଂ ମ basic ଳିକ ଗଣନା କରିପାରିବେ |
 • ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଟାବଲେଟ୍ କିମ୍ବା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ |

ଆଗ୍ରହୀ? ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ WIDB- ପ୍ରମାଣିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଖୋଜ କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣ |

ସୁଯୋଗଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

ଦେଶଗୁଡିକ |

ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ମହିଳାମାନେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପଦକ୍ଷେପ: ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଂରାଜୀ, ଫରାସୀ ଏବଂ ସ୍ପାନିଶ୍ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଲିଡ୍ ଟ୍ରେନରମାନଙ୍କୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁ |

ଆଜି ସୁଦ୍ଧା, ଏହି ଦେଶଗୁଡିକ WIDB ନେଟୱାର୍କରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି:

ଦେଶଗୁଡିକ |

ଫଳାଫଳ

ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ - ଯେହେତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଏଠାରେ ଆମର କିଛି ଫଳାଫଳ ପୋଷ୍ଟ କରିବୁ |

ସହଭାଗୀଗଣ |

ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆଇଏଲ୍ଏ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ |

ILO (ITCILO) ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ବିଷୟରେ |

ITCILO ହେଉଛି ଇଟାଲୀର ତୁରିନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଦାନକାରୀ | ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତର ସୀମା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିବାବେଳେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ | ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ITCILO ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ (ଆଇଏଲ୍ଏ-ୱେଡ୍) ର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସହଭାଗୀତା କରୁଛି | 2008 ପରଠାରୁ ILO-WED ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଲିଙ୍ଗଗତ ଅସନ୍ତୁଳନକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସହଭାଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡିକ ଲିଙ୍ଗଗତ ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଅସମାନତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସୂତ୍ର ଏବଂ ରୋଲ-ଆଉଟ୍ ରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ପରୀକ୍ଷିତ ତାଲିମ ଉପକରଣ, ବିଶ୍ global ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶରେ କ’ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହା ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସମର୍ଥନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି |

ITCILO ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ, itcilo.org ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ |

ILO-WED ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ, ilo.org/wed କୁ ଯାଆନ୍ତୁ |

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ |

ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସଶକ୍ତ କରିବା | ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ତଥା ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଣ-ଲାଭ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଅଛି | ଏହା ଉଦ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହାକି କ skills ଶଳ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବ technical ଷୟିକ ଏବଂ ବ tech ଷୟିକ-ସକ୍ଷମ ଚାକିରି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବିକା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ପଥ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ |